زندگ انت آواں که زندگ انت نام اش
 گون دروتان - یات ، بیت هر گام اش
چو سهیل آتک و ، بامگواه رپت انت
 
رَند پَد اش راجاں ، مَلّ انت هَزّام اش

Chabahar, Baluchistan

July 26, 2018

شورای بلوچ آمریکا

آمار جمعیت بلوچ در ایران

جدول فوق برای اولین بار  براساس منابع آماری رسمی منتشر شده در ایران در سال 1395 ، اطلاعات تاریخی و نقشه های  قومی-زبانی موجود گردآوری و تنظیم شده است.

منابع و مآخذ مذکور نشان میدهد که جمعیت استانهای بلوچستان و سیستان، هرمزگان و مناطق بلوچ نشین (بلوچستان شمالی که از بلوچستان جدا وبه استانهای مجاور کرمان و خراسان ضمیمه شده است) بالغ بر 6 میلیون نفر می باشد. اسامی شهرها و مناطق بلوچستان شمالی در جدول ذکر شده است.

همچنین براساس منابع بالا جمعیت بلوچ مناطق مختلط مرزی بلوچ-فارس...

July 24, 2018

این کتاب اولین تحقیق جامع وکامل از مسًله ملی بلوچ وملیت های ایران است که به زبان انگلیسی نوشته و چاپ گردیده و برای اولین بار به در خواست خوانندگان محترم به فارسی ترجمه و منتشر می شود . در این کتاب جنبش ملی بلوچ از سه بعد یا جنبه مورد بررسی قرار گرفته است.
 

در بخش اول اساس و پایگاه ناسیونالیزم یا جنبش ملی بلوچ- سرزمین مشترک،زبان مشترک ، تاریخ مشترک فرهنگ و دین مشترک- و هم چنین تحولات درونی جامعه بلوچ از نظر تاریخی و سیاسی، ازجهت تحولات اقتصادی و اجتماعی در بلوچستان،و هم چنین مسایل فرهنگی و ارزشهای سنتی مورد بررسی قرا...

لـَـک شـَهید ، لـَـک بیل و لـَـکیں ماه و روچ

کــَنــت سـَـلام دُردانـَـگــیــں پـَر تـو بـَلــوچ

مــاه و اِسـتــاراں و پـَـؤر ، داں روشن انت

نِــیــر ءَ زیر انت هـَـاک ءَ تـئـیـگ ءَ و گــروچ


                                           پــَـهـــر په سَـر بــُـرزاں و پـُر زانــتــاں بیت

                                            روژنــا ژیــمــبــیــں شـَپ هـم مهکان بیت...

تیگ سپاهانی سوگهیں جُپتاں کید بنت

لدهیں شیر گوں آهنی پلکاں دپ جننت

یا گهیں ورنا جیل و مَں زمزیراں کپنت

تهارمهیں روچاں روک کننت،استاری ترپنت

په وتی کئومی اِزت و ننگ ءَ جه جننت

لئیب گوں پهلیں چوٹو و شمشیراں کننت

یا،وتی سوب ءَ چو گل ءَ سهریں ءَ چننت

یا وتش وشرو بیته چو پهل ءَ سهور بنت

مرد په سیالانی شگان تگهراه ءَ نه بنت

نئے وتی ملک ءَ را دگه کئومان ءَ دینت

نئے وتی ننگانی بدل  تلاهان ءَ گرنت

نئے وتی لجاں اشتگ و روبایی تچنت

کمجراتانی گندگیں هیل و آدت انت

هرکدیں گوازی گرم بیت گوری ترهنت

دُژمنءَ گند انت هپتمی لوگ ءَ چیر بنت

دیمپدیم بیت...

July 9, 2016

   سحر بیت!                                                                        ســــحـــــر مــیـــشـــــود ! ( سحر بیت )                                        گل خان نصیر                                                                   میرگل خان نصیر / کریم بلوچ ـ تهل...

پــدا ماؤں پـدا جیل و انت و زمزیر

پدا ما آتکگ اوں گوں توپک و تیر

پـــدا مـاتــی وَتــن بــجــار لوٹـیــت

چه بـچاں تـَنـگهیں و دُتـــگاں هِـیـر

اے گلگالیں و بلوچستان ءِ پر مارشتیں و مهرواریں شائر ، میر گلخان نصیر ءِ پنجاه و شست سال پیش ءِ گال اتنت که بلوچستان و بلوچانی هیرانی تمن زوراکانی بوٹاں ، ٹینکاں و بمبانی چیرا سُچاں و هوناں چگین ات . بلوچ سرمچار ، په وتی ماتی گلزمین ءَ سر و ساه ءَ شرتاں جتگ و په وتن ءِ آزاتی ءَ چه جان و مال سر گوئست انت .

گل خان ماں همے سیاهیں دَؤر ، وتی زیند ءَ ، 29 سال زوراکیں انگریز و رندا پاکست...

Please reload

American Baluch Council © 2018

  • Facebook - American-baloch Council
  • Twitter - American-Baluch council
  • YouTube - American-Baluch Council