اولین جلسه رسمی و تاریخی کنگره آمریکا درباره  بلوچستان که در آن مسئله استقلال  بلوچستان رسما بوسیله بالاترین مقامات انتخابی دولت ایالات متحده آمریکا مطرح گردید و در نتیجه جنبش آزادیخواهانه ملت بلوچ و استقلال بلوچستان جنبه بین المللی به خود گرفت. در این جلسه تاریخی دکتر محمد حسن حسین بر موسس و دبیر شورای امریکن-بلوچ بعنوان اولین سخنران بلوچ به دعوت رسمی کنگره آمریکا مسئله استقلال بلوچستان را مطرح ساخت و خواسته های بحق مردم بلوچ را برای کسب آزادی و رهایی از چنگ ظلم و استبداد دولت های ایران و پاکستان را به گوش دولت و ملت آمریکا و سایر جهانیان رسانید.

Documentary about Balochistan 

American Baluch Council © 2018

  • Facebook - American-baloch Council
  • Twitter - American-Baluch council
  • YouTube - American-Baluch Council