آمار جمعیت بلوچ در ایران


شورای بلوچ آمریکا

آمار جمعیت بلوچ در ایران

جدول فوق برای اولین بار براساس منابع آماری رسمی منتشر شده در ایران در سال 1395 ، اطلاعات تاریخی و نقشه های قومی-زبانی موجود گردآوری و تنظیم شده است.

منابع و مآخذ مذکور نشان میدهد که جمعیت استانهای بلوچستان و سیستان، هرمزگان و مناطق بلوچ نشین (بلوچستان شمالی که از بلوچستان جدا وبه استانهای مجاور کرمان و خراسان ضمیمه شده است) بالغ بر 6 میلیون نفر می باشد. اسامی شهرها و مناطق بلوچستان شمالی در جدول ذکر شده است.

همچنین براساس منابع بالا جمعیت بلوچ مناطق مختلط مرزی بلوچ-فارس بیش از یک میلیون نفر تخمین زده می شود. این مناطق در جدول بالا قید شده است.

علاوه بر این جمعیت بلوچهای پراکنده در سایر شهرهای ایران که در جدول ذکر شده اند نزدیک به نیم میلیون تخمین زده میشود.

با جمع ارقام بالا معلوم میشود که کل جمعیت بلوچ در ایران حدود 8 میلیون نفر می باشد.

برخلاف آمار بالا، دولت های مرکزی ایران همیشه تلاش کرده و میکنند تا جمعیت بلوچ و سایر ملیتهای غیر فارس را ناچیز و کم اهمیت جلوه دهند.

#جمعیتبلوچدرایران #DrMHosseinbor #شورایبلوچآمریکا #جمعیتبلوچ

Recent News

  • Facebook - American-baloch Council
  • Twitter - American-Baluch council
  • YouTube - American-Baluch Council

American Baluch Council © 2018