ســــحـــــر بــــیــــت، گل خان نصیر ( با ترجمه فارسی )

July 9, 2016

   سحر بیت!                                                                        ســــحـــــر مــیـــشـــــود ! ( سحر بیت )                                        گل خان نصیر                                                                   میرگل خان نصیر / کریم بلوچ ـ تهل

سیاهیں شپ ءِ انجام جلشکوکیں سحر بیت                    پایان شب سیاه و تاریک سپیده دمی درخشان است

تـــرنــپــے سَــدپ ءِ هـُـکـّه ءَ مانیت گهر بیت      وقطره ای که در صدفی محبوس میماند به گوهری گرانبها مبدل میشود

آهـــن یــلــه ئــیــں سِــنـگے ، نیرزیت بهایے                               آهن تکه سنگی  کم ارزش و افتاده در همه جا هست

آس ءَ ماں کپیت ، توپک و شمشیر و تبر بیت                    وقتی که در آتش  گداخته شود از آن تفنگ ، شمشیر و تبر ساخته میشود                                                          

  شـوم ءِ تـهـا کهڈ بیت و رُدیت ، تهم کِشار ءِ                        در شخم زمین ، بذر نهان میگردد و سبز میگردد

                                                 

زندان ءِ تها ،« ایسپ » ءَ دیر گندیں نزر بیت                      در زندان است که حضرت یوسف آینده نگر میشود

 

بــیـــرگـیــریں دلاں آچشے ماں بیت جپوکیں                         در قلبهای انتقام جو ، آتشی سوزنده شعله ور است

 

اوژناگ ماں سهریں زرءَ سیاهیں گوں جگر بیت                  عبور از دریای خون ، با جگرشیر میسر است .

 

زالــم پــوه و ســرپـنــد بیت هکیں هبر ءَ زیت                         ستمگر سخن حق را وقتی  متوجه میشود

 

سبـزیں لـُـڑ و تیرانی دپ ءَ هردیں هبر بیت                         که با زبان گلوله و شمشیر آبدار با وی سخن گفته شود ؛

 

آ روچ نــه انـــت دیـــر که مَـں روے زمـیـن ءَ                          دور نیست روزی که بر روی کل کره زمین

اچ لـــٹ و پـــل و کــشـتـن ءَ آزات بشر بیت                           از غارت و کشتار کل بشریت آزاد شود

سـیــاهـــکاریں پـلـوکانــی سرا تپتگیں ڈن ءَ                          در دشتهای تفتیده بر استثمارگران و غارتگران

مرداں : وتی سربازی و جهد ءَگوں زَپر بیت                       مردان با فداکاری و تلاششان پیروز میشوند .

دل سنگ بیت بیرگیریں ، چو پولات ءَ ارادگ                      دلهای انتقام گیر چون سنگ و عزم ها چون فولادند

سِنگ ءِ سرا پولات کپیت،چست شرر بیت                          فولاد که بر سنگ فرود آید ، جرقه ها میجهند

زلم ءِ جٹ و لمبوک هَدیں جلگه بسوچنت                          هرگاه از آتش شعله ور ستم جلگه های سرزمین بسوزند

سـرسـبـز وتن مات گوں هونانی متر بیت            برای سرسبزی و شادابی آن ، از نذر خون خویش دریغ نخواهیم کرد

آزاتــــی ءِ راه ءِ ســـرا پـــرگامـیـں یلاں په        دلاوران راه آزادی ،مشقات و سختی های هر قدم و هر گام راه خویش را

زهرآپگ و هر جئور ره ءِ شهد و شکر بیت                            چون عسل و شیرینی ، میپزیرند !

مهلوک په هکاں وتی هردیں که بجنبنت                              هنگامیکه مردم برای حقوق حقه خویش برخیزند

«شاشان»گوں یک دکهے آواریں گدر بیت              سلسله کوه « شاشان » با یک فشاری مبدل به راهی هموار میگردد. 

تیرانی درهد و پاهو ءِ لوپ و شت و زندان                         با باران گلوله ها ، با حلقه های اعدام ، یا زندان و شلاق

مردانی کدم سست نه بنت زلم ستر بیت                             قدم مردان با هیچ فشاری متزلزل نمیشود .

ننگ ءَ چه کدی دست نه زیریت و نه زرتگ                   بلوچ از غیرت و ناموس خود دست نشسته و نخواهد شست

 هر چون که زمین سهر و بلوچ ءَ په هتر بیت                  هر چون زمین زیر پایش چون تاوه تافته گردد و زندگی اش سراسر پر خطر گردد

بـــیـــداد نـــه یــاریت سر ءَ جهل بــلــوچ ءِ                               بیداد ، سر بلوچ را خم نساخته و نخواهد ساخت

ٹـپـی ئیں پـُلـنـگ ءِ مَن دل ءَ کینه بتر بیت                           در دل پلنگ زخمی ، کینه بیشتر انباشته میشود

اچ شائر ءِ دوریں دل ءَ هر نکته اے درکیت                        از دل رنجدیده شاعر هر نکته ای که برون می جهد

سِنگانی سراهنچو دل ءَ ، آئی اسر بیت                              بر روی سنگها نیز چون دلها تاثیر گذار خواهد بود

هر چنت که ببیت ٹوپ و گرابانی نمائش                            هر چقد مانور توپها و جتهای جنگی برگذار شود

گوں زالم ءَ،مزلوم ءِ مڑ و جنگ ، مگر بیت                         با ستمگر ، مبارزه مظلوم با ستمگر تعیین کننده است .

په سامر ءِ لٹ و پل ءِ گوات گپتگیں دیهاں                       برای دیوهای باد کردهء امپریالیزم در سرزمینم

سوگهند نصیر ءِ که هما روچ سکر بیت                            ”نصیر" سوگند میخورد که قیام مردم قیامت میگردد.

 

Please reload

Recent News

Please reload

American Baluch Council © 2018

  • Facebook - American-baloch Council
  • Twitter - American-Baluch council
  • YouTube - American-Baluch Council