top of page

ســــحـــــر بــــیــــت، گل خان نصیر ( با ترجمه فارسی )


سحر بیت! ســــحـــــر مــیـــشـــــود ! ( سحر بیت ) گل خان نصیر میرگل خان نصیر / کریم بلوچ ـ تهل

سیاهیں شپ ءِ انجام جلشکوکیں سحر بیت پایان شب سیاه و تاریک سپیده دمی درخشان است

تـــرنــپــے سَــدپ ءِ هـُـکـّه ءَ مانیت گهر بیت وقطره ای که در صدفی محبوس میماند به گوهری گرانبها مبدل میشود

آهـــن یــلــه ئــیــں سِــنـگے ، نیرزیت بهایے آهن تکه سنگی کم ارزش و افتاده در همه جا هست

آس ءَ ماں کپیت ، توپک و شمشیر و تبر بیت وقتی که در آتش گداخته شود از آن تفنگ ، شمشیر و تبر ساخته میشود

شـوم ءِ تـهـا کهڈ بیت و رُدیت ، تهم کِشار ءِ در شخم زمین ، بذر نهان میگردد و سبز میگردد

زندان ءِ تها ،« ایسپ » ءَ دیر گندیں نزر بیت در زندان است که حضرت یوسف آینده نگر میشود

بــیـــرگـیــریں دلاں آچشے ماں بیت جپوکیں در قلبهای انتقام جو ، آتشی سوزنده شعله ور است

اوژناگ ماں سهریں زرءَ سیاهیں گوں جگر بیت عبور از دریای خون ، با جگرشیر میسر است .

زالــم پــوه و ســرپـنــد بیت هکیں هبر ءَ زیت ستمگر سخن حق را وقتی متوجه میشود

سبـزیں لـُـڑ و تیرانی دپ ءَ هردیں هبر بیت که با زبان گلوله و شمشیر آبدار با وی سخن گفته شود ؛

آ روچ نــه انـــت دیـــر که مَـں روے زمـیـن ءَ دور نیست روزی که بر روی کل کره زمین

اچ لـــٹ و پـــل و کــشـتـن ءَ آزات بشر بیت از غارت و کشتار کل بشریت آزاد شود

سـیــاهـــکاریں پـلـوکانــی سرا تپتگیں ڈن ءَ در دشتهای تفتیده بر استثمارگران و غارتگران

مرداں : وتی سربازی و جهد ءَگوں زَپر بیت مردان با فداکاری و تلاششان پیروز میشوند .

دل سنگ بیت بیرگیریں ، چو پولات ءَ ارادگ دلهای انتقام گیر چون سنگ و عزم ها چون فولادند

سِنگ ءِ سرا پولات کپیت،چست شرر بیت فولاد که بر سنگ فرود آید ، جرقه ها میجهند

زلم ءِ جٹ و لمبوک هَدیں جلگه بسوچنت هرگاه از آتش شعله ور ستم جلگه های سرزمین بسوزند

سـرسـبـز وتن مات گوں هونانی متر بیت برای سرسبزی و شادابی آن ، از نذر خون خویش دریغ نخواهیم کرد

آزاتــــی ءِ راه ءِ ســـرا پـــرگامـیـں یلاں په دلاوران راه آزادی ،مشقات و سختی های هر قدم و هر گام راه خویش را

زهرآپگ و هر جئور ره ءِ شهد و شکر بیت چون عسل و شیرینی ، میپزیرند !

مهلوک په هکاں وتی هردیں که بجنبنت هنگامیکه مردم برای حقوق حقه خویش برخیزند

«شاشان»گوں یک دکهے آواریں گدر بیت سلسله کوه « شاشان » با یک فشاری مبدل به راهی هموار میگردد.

تیرانی درهد و پاهو ءِ لوپ و شت و زندان با باران گلوله ها ، با حلقه های اعدام ، یا زندان و شلاق

مردانی کدم سست نه بنت زلم ستر بیت قدم مردان با هیچ فشاری متزلزل نمیشود .

ننگ ءَ چه کدی دست نه زیریت و نه زرتگ بلوچ از غیرت و ناموس خود دست نشسته و نخواهد شست

هر چون که زمین سهر و بلوچ ءَ په هتر بیت هر چون زمین زیر پایش چون تاوه تافته گردد و زندگی اش سراسر پر خطر گردد

بـــیـــداد نـــه یــاریت سر ءَ جهل بــلــوچ ءِ بیداد ، سر بلوچ را خم نساخته و نخواهد ساخت

ٹـپـی ئیں پـُلـنـگ ءِ مَن دل ءَ کینه بتر بیت در دل پلنگ زخمی ، کینه بیشتر انباشته میشود

اچ شائر ءِ دوریں دل ءَ هر نکته اے درکیت از دل رنجدیده شاعر هر نکته ای که برون می جهد

سِنگانی سراهنچو دل ءَ ، آئی اسر بیت بر روی سنگها نیز چون دلها تاثیر گذار خواهد بود

هر چنت که ببیت ٹوپ و گرابانی نمائش هر چقد مانور توپها و جتهای جنگی برگذار شود

گوں زالم ءَ،مزلوم ءِ مڑ و جنگ ، مگر بیت با ستمگر ، مبارزه مظلوم با ستمگر تعیین کننده است .

په سامر ءِ لٹ و پل ءِ گوات گپتگیں دیهاں برای دیوهای باد کردهء امپریالیزم در سرزمینم

سوگهند نصیر ءِ که هما روچ سکر بیت ”نصیر" سوگند میخورد که قیام مردم قیامت میگردد.

#میرگلخاننصیر #Baluchipoems #MirGulKhanNasir #بلوچیشائران #PeoplesPoetofBalochistanMirGulKhanNasir #Balochestan #Baluch #HistoryofBaluchistan #Balochistan #FreedomforBaluchistan #Baloch #Baluchindepency #AmericanBaluchcouncil #Baluchistanandtheworld #Baluchistan #بلوچ

Recent News

bottom of page