مصاحبه اختصاصی شبکه جهانی کلمه با دکتر محمد حسن حسین بر در مورد کتاب جنبش ملی بلوچ


مصاحبه اختصاصی شبکه جهانی کلمه با دکتر محمد حسن حسین بر به مناسبت انتشار کتاب پر سر و صدای ایشان ایران و اقوامش: جنبش ملی بلوچ. این کتاب برای اولین بار بصورت علمی و تحقیقی از سیاست های سرکوبگرانه و تبعیض آمیز حکومتهای مرکزی از جمله جمهوری اسلامی بر علیه ملت بلوچ و سایر اقوام ایرانی بصورت مستند و مدلل، پرده برداشته و برای روشنگری افکار مردم عزیز منتشر گردیده است.

#AmericanBaluchCouncil #نقضحقوقبشردرایران #وضعیتحقوقبشردرایران #freebaluchistan #اقداماتتروريستىرژيمايران #بلوچ #Baluchistan #Drhosseinbor #دکترمحمدحسنحسینبر

Recent News