top of page

امروز ۱۱ اگست روزی که بلوچستان اعلام استقلال کرد


امروز ۱۱ اگست روزی که بلوچستان اعلام استقلال کرد .در ۴ اگست بنا به معاهده ای که بین احمدیارخان و پاکستان و بریتانیا انجام گرفت ،بلوچستان شامل سه ناحیه مکران ،لس بیله وکلات بعد از خروج بریتانیا یک کشور مستقل خواهد بود .البته ناگفته نماند که قسمتی از بلوچستان که به نام بلوچستانه بریتانیا از آن یاد می شد و شامل چاغی ومناطق مری و بگتی و کویته و مناطقی از پشتونها که شامل چمن ،لورولایی ،ژوپ،قلعه سیف علی ،که از زمان عهدنامه گندمک در بلوچستانه بریتانیا ادغام شده بودند بنا به خواست بریتانیا در پاکستان ادغام شدند ولی دولت کلات حتی ادغام شدن آن قسمت را به رسمیت نشناخت به هر حال در این اسناد دولت پاکستان استقلال بلوچستان را به رسمیت شناخت .ناگفته نماند که بلوچستان سه روز قبل از پاکستان در ۱۱ اگست سال ۱۹۴۶ اعلام استقلال کرد و پاکستان وهند در ۱۴ اگست همان سال اعلام استقلال کردند یعنی بلوچستان سه روز قبل به عنوان کشوری مستقل پس از خروج بریتانیا از منطقه به رسمیت شناخته شد .در یکی از نقشه ها کاملا مشخص است که بلوچستان منطقه ای است که مستقل از پاکستان و هند بوده و حتی منطقه کشمیر هم در این موقع جز مناطقی به حساب می آمد که هنوز تصمیم استقلال را نگرفته. و در یکی دیگر از این نقشه های تاریخی که نشان می دهد بلوچستان بیرون از مرزهای شبه قاره هند است واز لحاظ جغرافیایی متعلق به شبه قاره هند نیست پاکستان کشوری بود که بنا به خواست مسلمانانه شبه قاره هند تشکیل شد وبلوچستان هیچ گاه قسمتی از جغرافیای شبه قاره هم به شمار نمی رفته چطور باید در این کشور ادغام شود !این روز باید به عنوان روز استقلال ملی برای ملت بلوچ به ثبت برسد …

#BaluchIndependenceday #Baluchindepency #AmericanBaluchCouncil

Recent News

bottom of page